Produkt został usunięty z ulubionych
Wybrany produkt został dodany do koszyka
Wybrany produkt został usunięty z koszyka
(0)
Opcje
Regulamin sklepu Moonlight.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.moonlight.pl

  1. Definicje.

W niniejszym regulaminie sklepu internetowego www.moonlight.pl zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:

Klient ” – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

Sprzedawca” – OKO OPTICAL , ul. Gliniana 4B, 57-100 Strzelin,, NIP 8971627668, e-mail: biuro@moonlight.pl

„Sklep” – sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej www.moonlight.pl oraz jego podstronach,

Konto” – konto Klienta założone przez niego w Sklepie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie,

Polityka” – Polityka prywatności i plików cookies, dostępna pod adresem www. E-optics.eu/politykaprywatnosci/

Zamówienie” – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj, liczbę towaru i jego wartość

Salon optyczny” – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży wyrobów optycznych, opraw okularowych, okularów przeciwsłonecznych, soczewek kontaktowych oraz akcesoriów okularowych.

  1. Postanowienia ogólne.

– Sklep internetowy www.moonlight.pl jest przeznaczony dla hurtowni optycznych i zakładów optycznych po wcześniejszej rejestracji i akceptacji firmy.

– Zawartość sklepu internetowego nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a zatem złożenie zamówienia przez klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy. – – Klient wypełniając formularz zamówienia składa ofertę kupna określonego towaru.

– Zdjęcia i opisy towarów, znaki towarowe oraz inne materiały znajdujące się na stronie głównej i podstronach Sklepu stanowią własność intelektualną Sprzedawcy lub producentów tych towarów. Ich wykorzystywanie bez zgody Sprzedawcy lub producenta stanowi naruszenie praw autorskich.

– Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach. Klient nie jest obciążany jakimikolwiek kosztami rejestracji.

– Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu, zapoznanie się z jego treścią, podanie danych firmy oznaczonych jako obowiązkowe.

– Operator sklepu może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu.

  1. Składanie zamówień.

– Ceny towarów znajdujących się w ofercie hurtowni internetowej OKO OPTICAL są cenami brutto i zawierają podatek VAT. Ponadto ceny podane są w PLN/EUR i nie stanowią oferty w znaczeniu handlowym.

– Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki. Koszty wysyłki są podawane podczas składania oferty lub ustalane są indywidualnie w zależności od zamówienia.

– Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 13:00, w weekendy oraz w niedziele i święta będą rozpatrywane pod kątem kompletności danych od rana w kolejnym dniu roboczym. W przypadku niemożności zrealizowania zamówienia lub innego problemu, który wystąpi w związku z realizacją zamówienia, Klient jest natychmiast informowany o tym fakcie i możliwych sposobach wyjścia z sytuacji problemowej.

Proces składania zamówienia:

– po zalogowaniu do strefy partnera produkty można wybierać z katalogu bezpośrednio do koszyka, który znajduje się po lewej stronie

– po przejściu do koszyka widoczna jest informacja dotycząca wybranych wszystkich opraw

– w przypadku braku dostępności jednego z wybranych towarów, towar ten nie będzie podmieniany na inny

– w uwagach należy umieścić wszelkie informacje, dotyczące składanego zamówienia, adresu dostawy, jeśli jest inny niż adres konta.

  1. Dostawa i płatność

Koszty dostawy:

– pełne koszty dostawy pokrywa klient dla zamówień do kwoty 250 zł brutto
– połowę kosztów dostawy pokrywa klient dla zamówień do kwoty od 250 – 500 zł brutto

– powyżej 500 zł brutto wartości zamówienia koszty dostawy pokrywa w całości firma OKO OPTICAL

2. Wysyłka towarów odbywa się najczęściej w kolejnym dniu roboczym od daty złożenia zamówienia. W szczególnych przypadkach czas ten może się przedłużyć do dwóch dni.

3. Zamówienie złożone za pomocą sklepu internetowego są wysyłane za pobraniem, chyba że klient będzie chciał inaczej (informację taką może umieścić w okienku „uwagi” podczas składania zamówienia

4.Klient ma obowiązek sprawdzenia przesyłki przy odbiorze, w przypadku stwierdzenia braków lub uszkodzenia paczki Klient wraz Kurierem powinien sporządzić protokół szkody/braku.

  1. Zwroty i reklamacje

– Klient ma prawo odstąpić od umowy zakupu produktów w ciągu 14 dni od ich otrzymania przesyłając drogą pisemną rezygnację z umowy zakupu. O odesłaniu zakupu należy poinformować dział obsługi klienta drogą mailową.

– Produkty należy zwrócić w terminie do 14 dni od daty przesłania rezygnacji z umowy. Zwrócone produkty nie mogą nosić śladów użytkowania i muszą być zwrócone wraz z kopią dowodu zakupu.

– W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Klienta zwróconego towaru. Sprzedawca dokona zwrotu płatności tylko i wyłącznie za pomocą przelewu bankowego. Klient nie ponosi żadnych opłat związanych ze zwrotem.

– Sprzedawca informuje, że ma obowiązek dostarczyć towar bez wad.

– Klientowi przysługuje 24 miesięczny okres gwarancyjny na towary zakupione w hurtowni OKO OPTICAL od daty zakupu. Reklamacje należy składać pisemnie na adres serwis@moonlight.pl lub telefonicznie pod numerem +48

– Sprzedawca ma 14 dni na rozpatrzenie reklamacji, jednak w znakomitej większości reklamacje realizowane są w tym samym dniu lub na kolejny dzień od dnia złożenia reklamacji.

  1. Zmiany regulaminu

– Sprzedawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu na zasadach określonych w postanowieniach niniejszego paragrafu jedynie w przypadku wystąpienia jednej z następujących przyczyn:

a. wprowadzenia bądź anulowania przez Sprzedawcę usług i towarów związanych ze Sklepem, b. zmian sposobów oraz kosztów dostawy, zwrotów lub płatności,

c. modyfikacji ścieżki zakupowej,

d. zmiany przepisów prawa, które powodują konieczność dostosowania do nich postanowień Regulaminu, jak w szczególności zmiany przepisów o: ochronie konsumentów, świadczeniu usług drogą elektroniczną, ochronie danych osobowych, w przypadku wystąpienia tej przyczyny nowej wersji regulaminu.

  1. Postanowienia końcowe

– Regulamin jest dostępny w siedzibie Sprzedawcy oraz na stronie https://moonlight.pl/regulamin

– Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy OKO OPTICAL, a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego

– Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy OKO OPTICAL prowadzącym sklep internetowy a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwemu ze względu na siedzibę firmy OKO OPTICAL

– Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (Rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) (Dz.Urz.UE.L Nr 165, str. 1), Klienci mają prawo do rozstrzygania sporów z przedsiębiorcami zawierającymi internetowe umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług, w sposób pozasądowy za pośrednictwem unijnej platformy internetowej. Skargę można złożyć na formularzu dostępnym pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr  Adres e-mail OKO OPTICAL na potrzeby przeprowadzenia tego postępowania to serwis@moonlight.pl

– W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu Cywilnego, ustawy o świadczeniach usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.